Tvary a matematické pojmy

Naučte se anglické názvy pro běžné tvary a matematické pojmy, a jak vyjádřit zlomky.

Matematické pojmy

addition sčítání
subtraction odčítání
multiplication násobení
division dělení
to add sčítat
to subtract nebo to take away odčítat
to multiply násobit
to divide dělit
to calculate vypočítat
total součet
arithmetic aritmetika
algebra algebra
geometry geometrie
calculus infinitezimální počet
statistics statistika
integer celé číslo
even number sudé číslo
odd number liché číslo
prime number prvočíslo
fraction zlomek
decimal desetina
decimal point desetinná tečka (používá se místo čárky)
percent procento
percentage procentní hodnota
theorem věta
proof důkaz
problem problém
solution řešení
formula vzorec
equation rovnice
graph graf
axis osa
average průměr
correlation korelace
probability pravděpodobnost
dimensions royměry
area plocha
circumference obvod
diameter průměr (kružnice)
radius poloměr
length délka
height výška
width šířka
perimeter obvod
angle úhel
right angle pravý úhel
line přímka
straight line přímka
curve křivka
parallel rovnoběžný
tangent tečna
volume objem

Tvary

circle kruh
triangle trojúhelník
square čtverec
rectangle obdélník
pentagon pětiúhelník
hexagon šestiúhelník
octagon osmiúhelník
oval elipsa
star hvězda
polygon mnohoúhelník
cone jehlan
cube krychle
cylinder válec
pyramid jehlan
sphere koule

Zlomky

1⁄2 polovina
1⁄3 třetina
1⁄4 čtvrtina
1⁄5 pětina
1⁄6 šestina
2⁄3 dvě třetiny
3⁄4 tři čtvrtiny
1⁄8 osmina
1⁄10 desetina
1⁄100 setina
jedna a jedna čtvrtina
jedna a jedna polovina
jedna a tři čtvrtiny
dvě a jedna čtvrtina
dvě a jedna polovina
dvě a tři čtvrtiny
tři a jedna čtvrtina
tři a jedna polovina
tři a tři čtvrtiny

Vyjadřování počtů

plus plus
minus minus
times nebo multiplied by krát
divided by děleno
squared na druhou
cubed na třetí
square root druhá odmocnina
equals rovná se
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.