Čísla

Naučte se vyjadřovat čísla v dánštině.

Základní číslovky

en/etjedna
todvě
trêtři
firečtyři
fempět
seksšest
syvsedm
otteosm
nidevět
tideset
ellevejedenáct
tolvdvanáct
trettentřináct
fjortenčtrnáct
femtenpatnáct
sekstenšestnáct
syttensedmnáct
attenosmnáct
nittendevatenáct
tyvedvacet
enogtyvedvacet jedna
toogtyvedvacet dva
treogtyvedvacet tři
tredivetřicet
fyrrečtyřicet
halvtredspadesát
tresšedesát
halvfjerdssedmdesát
firsosmdesát
halvfemsdevadesát
(et) hundred(e)jedno sto
hundred(e) og ensto jedna
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindjeden tisíc

Řadové číslovky

førsteprvní
andendruhý
tredjetřetí
fjerdečtvrtý
femtepátý
sjettešestý
syvendesedmý
ottendeosmý
niendedevátý
tiendedesátý
elvtejedenáctý
tolvtedvanáctý
trettendetřináctý
fjortendečtrnáctý
femtendepatnáctý
sekstendešestnáctý
syttendesedmnáctý
attendeosmnáctý
nittendedevatenáctý
tyvendedvacátý
enogtyvendedvacátý první
toogtyvendedvacátý druhý
treogtyvendedvacátý třetí