Zaměstnání

Zde je několik anglických slov vztahujících se k zaměstnání.

Získání zaměstnání

ad nebo advert (zkratka advertisement) inzerát (zkratka výrazu advertisement)
application form přihláška
appointment schůzka
CV (zkratka curriculum vitae) CV, životopis (zkratka výrazu curriculum vitae)
job description popis práce
interview pohovor
job offer nebo offer of employment nabídka zaměstnání
qualifications kvalifikace
to apply for a job ucházet se o práci
to accept an offer přijmout nabídku
to reject an offer nebo to turn down an offer odmítnout nabídku
to hire zaměstnat, najmout
job zaměstnání, práce
career kariéra
part-time zkrácený úvazek
full-time plný úvazek
shift work práce na směny
temporary dočasný
contract smlouva
permanent trvalý
starting date datum nástupu
notice period výpovědní lhůta

Plat a výhody

bonus prémie
car allowance příspěvek na auto
company car služební auto
health insurance zdravotní pojištění
holiday pay náhrada za dovolenou
holiday entitlement nárok na dovolenou
maternity leave mateřská dovolená
overtime přesčas
paternity leave otcovská dovolená
part-time education dálkové studium
pension scheme nebo pension plan důchodové zabezpečení
promotion povýšení
salary plat
salary increase zvýšení platu
sick pay nemocenská
staff restaurant kantýna
training scheme vzdělávací program, školení
travel expenses cestovní výlohy
wages mzda
working conditions pracovní podmínky
working hours pracovní doba

Typy pracujících

owner majitel
managing director generální ředitel
director ředitel
manager manažer
boss šéf
colleague kolega
trainee stážista, praktikant
apprentice učeň
volunteer dobrovolník

Odchod ze zaměstnání

to fire vyhodit
to get the sack dostat vyhazov (hovorově) (hovorový)
to resign rezignovat
to retire odejít do důchodu
leaving date datum odchodu
redundant propuštěný
redundancy propuštění
redundancy pay odstupné
retirement age věk odchodu do důchodu

Další užitečná slova

apprenticeship učení
department oddělení
experience zkušenost
factory továrna
fire drill protipožární cvičení
health and safety zdravotní a bezpečnostní opatření
internship stáž
meeting schůzka, jednání, porada
office kancelář
rate of pay výše platu
reception recepce
security bezpečnost, ochranka
strike stávka
switchboard telefonní ústředna
timekeeping dodržování pracovní doby
trade union odbor
training course školicí kurz
work práce
work experience pracovní praxe
to go on strike jít do stávky
to be off sick být na nemocenské
self-employed živnostník
unemployed nezaměstnaný
retired v důchodu
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.