Vzdělání

Zde je několik anglických výrazů vztahujících se ke vzdělání.

Typy vzdělávacích institucí

school škola
nursery school mateřská škola (věk 2-5 let)
primary school základní škola (věk 5-11 let)
secondary school střední škola (věk 11-16/18 let)
state school státní škola
private school nebo independent school soukromá škola
boarding school internátní škola
sixth-form college střední škola s maturitou
technical college technická střední škola
vocational college střední odborná škola
art college střední umělecká škola
teacher training college střední pedagogická škola
university univerzita, vysoká škola

Škola

classroom třída
desk lavice, psací stůl
blackboard tabule
whiteboard tabule (bílá)
chalk křída
marker pen nebo marker popisovač, fixa
pen pero
pencil tužka
exercise book školní sešit
lesson hodina
homework domácí úkol
test test
term semestr
half term pololetní prázdniny
class třída
reading čtení
writing psaní
arithmetic počty
spelling pravopis
to read číst
to write psát
to spell hláskovat
to teach vyučovat
head teacher ředitel školy
headmaster ředitel školy
headmistress ředitelka školy
teacher učitel
pupil žák
head boy zástupce žáků (chlepec)
head girl zástupkyně žáků (dívka)
prefect prefekt (starší student dohlížející na mladší studenty)
school governor nebo governor školní guvernér
register
assembly shromáždění
break přestávka
school holidays školní prázdniny
school meals školní jídla
school dinners školní obědy

Zařízení

computer room počítačová učebna
cloakroom šatna
changing room šatna, převlékárna
gym (zkratka gymnasium) tělocvična
playground hřiště
library knihovna
lecture hall přednášková síň
laboratory (často zkráceno na lab) laboratoř
language lab (zkratka language laboratory) jazyková učebna
hall of residence studentská kolej
locker skříňka
playing field hřiště
sports hall sportovní hala

Univerzita

professor profesor
lecturer přednášející
researcher výzkumník
research výzkum
undergraduate student bakalářského programu
graduate absolvent
post-graduate nebo post-graduate student student post-graduálního programu
Masters student student magisterského programu
PhD student student doktorského programu
Master's degree magisterský titul
Bachelor's degree bakalářský titul
degree akademický titul
thesis disertační / diplomová / doktorandská práce
dissertation dizertace
lecture přednáška
debate debata
higher education vyšší vzdělání
semester semestr
student loan studentská půjčka
student union studentské odbory
tuition fees školné
university campus univerzitní kampus

Další související slova

exam (zkratka examination) zkouška (zkratka výrazu examination)
to sit an exam dělat zkouškou
essay nebo paper esej
to fail an exam neudělat zkoušku
to pass an exam udělat zkoušku
to study studovat, učit se
to learn učit se
to revise opakovat si, učit se na zkoušky
student student
curriculum školní osnovy, učivo
course studijní program, kurz
subject předmět
grade známka
mark známka
exam results výsledky zkoušky
qualification kvalifikace
certificate vysvědčení, diplom, certifikát
attendance docházka
calculator kalkulačka
projector projektor
textbook učebnice
question otázka
answer odpověď
mistake nebo error chyba
right nebo correct správně
wrong nesprávně
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.