Počítače a internet

Zde jsou některé běžné anglické výrazy vztahující se k počítačům a internetu.

Počítačové vzbavení

laptop laptop, notebook
desktop computer (často zkráceno na desktop) stolní počítač
tablet computer (často zkráceno na tablet) tablet
PC (zkratka personal computer) PC, osobní počítač
screen obrazovka
keyboard klávesnice
mouse myš
monitor monitor
printer tiskárna
wireless router bezdrátový router
cable kabel
hard drive pevný disk
speakers reproduktor
power cable napájecí kabel

Email

email email
to email poslat email
to send an email poslat
email address emailová adresa
username uživatelské jméno
password heslo
to reply odpovědět
to forward přeposlat
new message nová zpráva
attachment příloha

Užívání počítače

to plug in zapojit
to unplug odpojit
to switch on nebo to turn on zapnout
to switch off nebo to turn off vypnout
to start up spustit
to shut down vypnout
to restart restartovat

Internet

the Internet internet
website webová stránka
broadband internet nebo broadband širokopásmový internet
ISP (zkratka internet service provider) poskytovatel internetových služeb
firewall firewall
web hosting web hosting
wireless internet nebo WiFi bezdrátový
to download stáhnout
to browse the Internet prohlížet internet

Další užitečná slova

file soubor
folder složka
document dokument
hardware hardware
software software
network síť
to scroll up posunout nahoru
to scroll down posunout dolu
to log on přihlásit se
to log off odhlásit se
space bar mezerník
virus virus
antivirus software antivirový software
processor speed rychlost procesoru
memory paměť
word processor textový editor
database databáze
spreadsheet tabulkový procesor
to print tisknout
to type psát (na klávesnici)
lower case letter malá písmena
upper case letter nebo capital letter velká písmena
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.