Běžná přídavná jména

Here are some common adjectives in English which will help you describe people, places, and things.

big velký
small nebo little malý
fast rychlý
slow pomalý
good dobrý
bad špatný
expensive drahý
cheap levný
thick silný, tlustý
thin tenký, hubený
narrow úzký
wide široký
broad
loud hlasitý
quiet tichý
intelligent inteligentní
stupid hloupý
wet mokrý
dry suchý
heavy těžký
light lehký
hard tvrdý
soft měkký
shallow mělký
deep hluboký
easy jednoduchý
difficult obtížný
weak slabý
strong silný
rich bohatý
poor chudý
young mladý
old starý
long dlouhý
short krátký
high vysoký
low nízký
generous štědrý, velkorysý
mean lakomý, zlý
true pravdivý
false nepravdivý
beautiful krásný
ugly ošklivý
new nový
old starý
happy šťastný
sad smutný

safe bezpečný
dangerous nebezpečný
early brzký
late pozdní
light světlý
dark tmavý
open otevřený
closed nebo shut zavřený
tight těsný
loose volný
full plný
empty prázdný
many mnoho
few málo
alive živý
dead mrtvý
hot horký
cold studený
interesting zajímavý
boring nudný
lucky šťastný (příznivý)
unlucky nešťastný (mající smůlu)
important důležitý
unimportant bezvýznamný
right správný
wrong špatný, chybný
far vzdálený
near blízký
clean čistý
dirty špinavý
nice hodný
nasty zlý
pleasant příjemný
unpleasant nepříjemný
excellent vynikající
terrible strašný
fair
unfair
normal
abnormal
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických slovíček na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybrané slovo.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem