U lékaře

Should you need to visit the doctors during your stay, some of these phrases will be necessary.

Příjem

I'd like to see a doctor chtěl/chtěla bych vidět lékaře
do you have an appointment? jste objednaný/objednaná?
is it urgent? je to naléhavé?
I'd like to make an appointment to see Dr … rád/ráda bych se objednal/objednala k Dr. …
Robinson Robinsonovi/Robinsonové
do you have any doctors who speak …? jsou tu nějací lékaři, kteří mluví …?
Spanish španělsky
do you have private medical insurance? máte soukromé zdravotní pojištění?
have you got a European Health Insurance card? máte kartu evropského zdravotního pojištění?
please take a seat prosím, posaďte se
the doctor's ready to see you now lékař vás nyní prohlédne

Diskuze o příznacích

how can I help you? co pro vás mohu udělat?
what's the problem? co máte za problém?
what are your symptoms? jaké máte příznaky?
I've got a … mám …
temperature teplotu
sore throat bolest v krku
headache bolest hlavy
rash vyrážku
I've been feeling sick necítím se dobře
I've been having headaches mám bolesti hlavy
I'm very congested mám silnou zácpu
my joints are aching bolí mne klouby
I've got diarrhoea mám průjem
I'm constipated
I've got a lump mám otok
I've got a swollen … mám nateklý …
ankle kotník
I'm in a lot of pain mám velké bolesti
I've got a pain in my … mám bolest …
back v zádech
chest na prsou
I think I've pulled a muscle in my leg myslím, že jsem si natáhl/natáhla sval
I'm … jsem …
asthmatic astmatik
diabetic diabetik
epileptic epileptik
I need … potřebuji …
another inhaler nový inhalátor
some more insulin další insulin
I'm having difficulty breathing mám problémy s dýcháním
I've got very little energy cítím se velice slabě
I've been feeling very tired cítím se velice unaveně
I've been feeling depressed cítím se v depresi
I've been having difficulty sleeping mám potíže se spaním
how long have you been feeling like this? jak dlouho už se takto cítíte?
how have you been feeling generally? jak se cítíte celkově?
is there any possibility you might be pregnant? je možné, že jste těhotná?
I think I might be pregnant myslím, že bych mohla být těhotná
do you have any allergies? máte nějaké alergie?
I'm allergic to antibiotics jsem alergický/alergická na antibiotika
are you on any sort of medication? berete nějaké léky?
I need a sick note potřebuji neschopenku

Vyšetření

can I have a look? mohu se podívat?
where does it hurt? kde to bolí?
it hurts here
does it hurt when I press here? bolí to, když tady zmáčknu?
I'm going to take your … změřím vám …
blood pressure krevní tlak
temperature teplotu
pulse puls
could you roll up your sleeve? můžete si vyhrnout rukáv?
your blood pressure's … váš krevní tlak je …
quite low poměrně nízký
normal normální
rather high dost vysoký
very high velice vysoký
your temperature's … vaše teplota je …
normal normální
a little high trochu vysoká
very high velice vysoká
open your mouth, please otevřete ústa, prosím
cough, please zakašlete, prosím

Léčba a doporučení

you're going to need a few stiches budete potřebovat pár stehů
I'm going to give you an injection dám vám injekci
we need to take a … musíme vzít …
urine sample vzorek moči
blood sample vzorek krve
you need to have a blood test budete potřebovat krevní zkoušku
I'm going to prescribe you some antibiotics předepíši vám nějaká antibiotika
take two of these pills three times a day berte třikrát denně po dvou tabletách
take this prescription to the chemist zajděte s tímto předpisem do lékárny
do you smoke? kouříte?
you should stop smoking měl/měla byste přestat kouřit
how much alcohol do you drink a week? kolik alkoholu za týden vypijete?
you should cut down on your drinking měl/měla byste omezit pití
you need to try and lose some weight musíte se pokusit snížit váhu
I want to send you for an x-ray chtěl/chtěla bych vás poslat na rentgen
I want you to see a specialist chci, aby se na vás podíval odborný lékař
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem