Cestování letadlem

Zde jsou fráze, které budete potřebovat při cestování letadlem, a nápisy, které uvidíte na letišti.

Odbavení

I've come to collect my tickets přišel jsem si vyzvednout letenky
I booked on the internet dělal/dělala jsem rezervaci na internetu
do you have your booking reference? máte číslo vaší rezervace?
your passport and ticket, please váš pas a letenku, prosím
here's my booking reference zde je číslo mé rezervace
where are you flying to? kam letíte?
did you pack your bags yourself? balil/balila jste si svá zavazadla sám/sama?
has anyone had access to your bags in the meantime? měl někdo v mezidobí přístup k vašim zavazadlům?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? máte ve vašem příručním zavazadle nějaké tekutiny nebo ostré předměty?
how many bags are you checking in? kolik zavazadel máte k odbavení?
could I see your hand baggage, please? mohu prosím vidět vaše příruční zavazadlo?
do I need to check this in or can I take it with me? musí být toto odbaveno nebo si to mohu vzít s sebou?
you'll need to check that in budete to muset nechat odbavit
there's an excess baggage charge of … je zde příplatek … za nadváhu
£30 £30
would you like a window or an aisle seat? chcete sedadlo u okýnka nebo do uličky?
enjoy your flight! příjemný let!
where can I get a trolley? kde seženu vozík?

Bezpečnostní kontrola

are you carrying any liquids? vezete nějaké tekutiny?
could you take off your …, please? můžete si prosím sundat …?
coat váš kabát
shoes vaše boty
belt váš pásek
could you put any metallic objects into the tray, please? můžete dát veškeré kovové předměty do přepravky, prosím?
please empty your pockets prosím vyndejte všechno z kapes
please take your laptop out of its case prosím vyndejte váš notebook z pouzdra
I'm afraid you can't take that through obávám se, že toto si s sebou vzít nemůžete

V odletové hale

what's the flight number? jaké je to číslo letu?
which gate do we need? z kterého nástupu poletíme?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 poslední výzva pro pasažéra Smitha na letu do Miami, prosím urychleně se dostavte k nástupu číslo 32
the flight's been delayed let má zpoždění
the flight's been cancelled let byl zrušen
we'd like to apologise for the delay rádi bychom se omluvili za zpoždění
could I see your passport and boarding card, please? mohu vidět váš pas a palubní vstupenku?

Na palubě letadla

what's your seat number? jaké je číslo vašeho sedadla?
could you please put that in the overhead locker? můžete to prosím uložit do přihrádky nad vámi?
please pay attention to this short safety demonstration prosím věnujte pozornost této krátké ukázce bezpečnostních opatření
please turn off all mobile phones and electronic devices prosím vypněte všechny mobilní telefony a elektronické přístroje
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapitán vypnul znamení Připoutejte se
how long does the flight take? jak dlouho trvá let?
would you like any food or refreshments? dáte si něco k jídlu nebo pití?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapitán zapnul znamení Připoutejte se
we'll be landing in about fifteen minutes asi za patnáct minut budeme přistávat
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position prosím připoutejte se a vraťte své sedadlo do svislé polohy
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off prosím zůstaňte na vašem sedadle dokud letadlo úplně nezastaví a nevypne se nápis Připoutejte se
the local time is … místní čas je …
9.34pm 21h 34

Co můžete zahlédnout

Short stay (zkratka Short stay car park) Krátkodobý parking
Long stay (zkratka Long stay car park) Dlouhodobý parking
Arrivals Přílety
Departures Odlety
International check-in Odbavení mezinárodních letů
International departures Mezinárodní odlety
Domestic flights Vnitrostátní lety
Toilets Toalety
Information Informace
Ticket offices Prodejny letenek
Lockers Skříňky pro úschovu zavazadel
Payphones Telefonní automaty
Restaurant Restaurace
Check-in closes 40 minutes before departure Odbavovací přepážka zavírá 40 minut před odletem
Gates 1-32 Nástupy 1-32
Tax free shopping Nákup osvobozený od daně
Duty free shopping Nákup osvobozený od cla
Transfers Navazující lety
Flight connections Navazující lety
Baggage reclaim Vyzvednutí zavazadel
Passport control Pasová kontrola
Customs Celnice
Taxis Taxi
Car hire Pronájem vozidel
Departures board Odletová tabule
Check-in open Odbavovací přepážka otevřena
Go to Gate ... Jděte k nástupu ...
Delayed Zpožděno
Cancelled Zrušeno
Now boarding Nástup na palubu
Last call Poslední výzva
Gate closing Nástup uzavřen
Gate closed Odletělo
Departed
Arrivals board Příletová tabule
Expected 23:25 Očekáváno ve 23h 25
Landed 09:52 Přistálo v 9h 52
sound

Zvuk je k dispozici u všech anglických frází na této stránce — abyste jej uslyšeli, jednoduše klikněte na vybranou frázi.

Podpořte naši práci

Pomozte nám vylepšit tento web tím, že se stanete příznivcem na Patreonu. Mezi výhody patří odstranění všech reklam z webu a přístup ke kanálu Speak Languages Discord.

Staňte se podporovatelem